mijn praktijk - psychotherapie

Psychotherapie

Zorgvisie
Psychische klachten staan nooit op zichzelf, ze hebben vaak te maken met een verstoorde balans in jezelf. Dit kan komen door lichamelijke problemen, door emoties die uit balans zijn, door negatieve gedachten of doordat je spiritueel geen verbinding ervaart.
Om een nieuw evenwicht te vinden en de psychische klachten te verminderen of te laten verdwijnen is het belangrijk om te kijken waar de disbalans het beste kan worden aangepakt en op welke manier de balans kan worden hersteld. Een integrale of holistische benadering is hierbij van belang.

Iris van DorssenIn de psychotherapeutische gesprekken werk ik op een integratieve wijze met meerdere methoden klik hier voor verdere informatie. De persoonlijke hulpvraag neem ik altijd als uitgangspunt voor de behandeling.
In de gesprekken krijg je meer inzicht in hoe je klachten zijn ontstaan. We gaan kijken hoe negatieve gedachten of gedragspatronen die je hinderen in het dagelijks leven doorbroken en veranderd kunnen worden en je meer zelfvertrouwen kan opbouwen. Je leert je meer bewust te worden van je emoties en ze toe te laten en te verdragen. Hinderlijke emotionele lading van traumatische gebeurtenissen kan verminderd worden door exposure oefeningen, zodat het je niet meer blokkeert in je dagelijks leven. Door meer balans te brengen in je gedachten en je emoties zal je meer innerlijke rust gaan ervaren. Er komt zo ook ruimte om je meer te kunnen ontspannen en de verbinding met je eigen bron of essentie te gaan voelen. Ontspanningsoefeningen en aanvullende behandelingen kunnen daar verder bij helpen.

Doelgroep: Zie mijn home pagina: voor wie is deze praktijk? De praktijk is gericht op de behandeling van volwassenen van af 18 jaar.

Aanmelding en verloop van de behandeling
Aanmelding kan op eigen gelegenheid of na verwijzing door de huisarts via een email naar ivandorssen@hotmail.com of telefonisch op nummer 071-5214609 of 06-57994290. Na de intake gesprekken, dat kunnen er twee of drie zijn, wordt er gezamelijk een behandelplan opgesteld wat we gaan doen in de therapie en dan begint de behandeling. Gedurende de behandeling zal er regelmatig geëvalueerd worden of de behandeling aansluit en of het behandelplan nog bijgesteld of aangevuld kan worden. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten om een objectief beeld te krijgen van de het verloop van de klachten en het functioneren op verschillende levensgebieden. In de afrondingsfase is gebruikelijk om de therapie af te ronden met een afsluitend gesprek, zodat er gekeken kan worden of de behandeling naar tevredenheid is verlopen, de hulpvraag beantwoord is en of er nog eventuele nazorg nodig is.

Bereikbaarheid: Telefonisch spreekuur dinsdag en vrijdag ochtend 9.00-9.30. Er kan ook een boodschap op het antwoordapparaat ingesproken worden of een email verstuurd worden naar: ivandorssen@hotmail.com. Dan neem ik zo spoedig mogelijk contact op. Zie ook de contact pagina.

De wachttijd: De wachttijd is momenteel rond de 16 weken. Dit geldt zowel voor de gb-ggz ( generalistische basis-ggz) als de g-ggz (gesperecialiseerde-ggz), en voor alle zorgverzekeraars. De behandeling start aansluitend op de intakefase binnen 2 weken.

Ik ben BIG geregistreerd als psychotherapeut en als arts en lid van de LVVP (Landelijke vereniging voor psychologen en psychotherapeuten, voormalig NVVP). Op de website van de LVVP (www.lvvp.info/home) staat verdere informatie over psychotherapie, zoals andere hulpverleners, klachtenregeling, cliëntenrechten en de WGBO.

Kosten en vergoeding
Psychotherapie zit in de basisverzekering van de zorgverzekeraars, dat wil zeggen de gesprekken vergoed worden wanneer de diagnose valt onder vergoede zorg. Onder niet vergoede zorg vallen diagnosen als aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, rouwverwerking, overspannenheid, werkproblemen en andere zogenaamde V-codes.
Voor vergoeding door de zorgverzekeraars is een verwijzing van de huisarts nodig.

Per 1-1-2022 is het zorgprestatiemodel van kracht, dat wil zeggen dat de zorg wordt gekoppeld aan een zorgvraag typering. Voorheen was er een onderscheid tussen de basis ggz en de specialistische ggz, dit wordt de komende twee jaar mogelijk nog wel vermeld op de verwijzing, maar wordt vervangen door de zorgvraag typering. De kosten worden maandelijks naar de zorgverzekeraar gedeclareerd. Hierbij werk ik via planning is realisatie. Dat wil zeggen dat de gereserveerde tijd in de agenda wordt gedeclareerd. (zie ook de website van de LVVP).

Wanneer ik een contract heb met de zorgverzekeraar wordt het hele bedrag vergoed en wordt door de zorgverzekeraar alleen het eigen risico ingehouden. Voor 2023 heb ik een contract met alle zorgverzekeraars behalve met Menzis en Anderzorg. Als ik geen contract heb met de zorgverzekeraar dan dient de cliënt een gedeelte zelf te betalen, het percentage is afhankelijk van de zorgverzekeraar, maar is doorgaans rond de 25%. Bij een restitutiepolis wordt het hele bedrag vergoed.
Als de klachten vallen onder de niet vergoede zorg dan moet de cliënt de behandeling zelf betalen. Het bedrag wordt afgestemd op het inkomen van de cliënt. Zie de link hieronder over behandeltarieven.

Waarneming en wat te doen in geval van crisis
Als ik op vakantie ben dan neemt een collega voor mij waar, naam en telefoonnummer worden op mijn antwoordapparaat vermeld. In geval van dringende psychische klachten waar op korte termijn hulp bij nodig is kan contact gezocht worden met die collega. Buiten kantooruren kan in geval van crisis contact gezocht worden met de huisartsenpost. Zij kijken dan welke vervolg stappen er worden ondernomen en nemen als dat nodig is contact op met de crisisdienst van de GGZ.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 is het verplicht voor mensen die in de GGZ werken om een kwaliteitsstatuut te publiceren. Hierin kunt u meer gedetailleerde informatie vinden over o.a. mijn kwalificaties en behandeltarieven, het behandelproces, de samenwerking met andere collega's, kwaliteitscriteria en klachtenregelement van de LVVP en de waarneming. Zie de links hieronder:
kwaliteitsstatuut
kwaliteitscriteria
overeenkomst SVR-vrijgevestigden
behandeltarieven vrijgevestigden
klachtenreglement LVVP

Privacy beleid
Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet de AVG van kracht. Hierin worden richtlijnen gegeven over hoe er met persoonlijke gegevens moet worden omgegaan. In mijn privacy statement kunt u lezen hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga, zodat uw privacy wordt gewaarborgd.
privacy statement

Gegevens praktijk:
BIG registratie psychotherapeut: 49031217316, BIG registratie arts:79031217301, Kamer van koophandel nummer: 27361147

Combinatie met aanvullende behandelingen
Psychotherapeutische gesprekken kunnen worden gecombineerd met andere aanvullende genezingsmethoden of behandelvormen klik hier.

Parkeren
Per 18 juli 2016 is het betaald parkeren in de Groenoordstraat.